นางจุฑาทิพย์    ศิริสืบ
เกษตรอำเภอแม่เมาะ

 
 
 
***** ถ้ำอินทร์เนรมิต แหล่งผลิตไฟฟ้า ถ่าน หินล้ำค่า เจ้าพ่อประตูผา สวนป่าสักทอง *****

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางจุฑาทิพย์ ศิริสืบ เกษตรอาเภอแม่เมาะ มอบหมายให้นางสาวจุฑามาศ พรมยวง น ักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ ติดตามเยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้ปลูกผักพร้อมให้คำแนะนาการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี ณ ศูนย์สวนเกษตร บ้านหัวฝาย หมู่ 1 ตาบลบ้านดง อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางจุฑาทิพย์ ศิริสืบ เกษตรอำเภอแม่เมาะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ ถ่ายทอดความรู้ในการจัดการดินและการทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง ตามกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่ 12 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางจุฑาทิพย์ ศิริสืบ เกษตรอำเภอแม่เมาะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมจัดเวทีชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ปีที่ 3 โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการผลิต การบริหารการของปีที่ผ่านมา และหาแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มเพื่อเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ครั้งที่ 1 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านสบจาง - ทุ่งเลางาม ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นางจุฑาทิพย์ ศิริสืบ เกษตรอำเภอแม่เมาะ มอบหมายให้ นางจารุณี เจริญวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ปี 2565 โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเป็นปลาจาด จำนวน 200,000 ตัวปลาตะเพียนขาว จำนวน 200,000 ตัว จัดโดยสำนักงานประมงอำเภอแม่เมาะ ณ อ่างเก็บน้ำแม่จาง ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ
วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางจุฑาทิพย์ ศิริสืบ เกษตรอำเภอแม่เมาะ ประชุม
ประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ เดือนมีนาคม 2565 เพื่อวางแผนการดำเนินการ
และชี้แจงรายละเอียดงานในโครงการต่างๆ และสรุปผลการดำเนินงาน-ปัญหาอุปสรรคในกา
รปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามระบบของกรมส่งเสริมการเกษตร
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะาง
วันที่ 2 มีนาคม 2565 นางจุฑาทิพย์ ศิริสืบ เกษตรอำเภอแม่เมาะ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
อำเภอแม่เมาะ ประจำเดือนมีนาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอแม่เมาะ (อาคารจำปาแดด) โดยมี
นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานในการประชุม

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 นางเบญจวรรณ สิทธิตุ่น พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ เข้าร่วมงานมหกรรมตลาดเกษตรกร
ตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดลำปาง โดยมี นายชาตรี บุญนาค
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล
เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหาร
จัดการสินค้าเกษตร(ตลาดเกษตรกร) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ในการนี้กลุ่มเป้าหมายสินค้าเกษตรดีเด่นของอำเภอแม่เมาะ ได้แก่
กลุ่มวิสาหกิจชุมผักเชียงดาบ้านใหม่นาแขม ได้นำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ของกลุ่มเข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. นางเบญจวรรณ สิทธิตุ่น
เกษตรอำเภอแม่เมาะ พร้อมด้วยนางสาวจิตนา สุทธวงค์ และ
นางสาวจุทามาศ พรมยวง นวส.ชำนาญการประชุมชี้แจงโครงการ
ของกรมส่งเสริมการเกษตร และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2563/64
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสบเติ๋น หมู่ที่ 2 ตำบลสบป้าด
อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางเบญจวรรณ สิทธิตุ่น
เกษตรอำเภอแม่เมาะ ติดตามสถานการณ์การปลูกข้าวพื้นที่้ตำบลบ้านดง
พร้อให้คำแนะนำเรื่องโรคและแมลงศัตรูข้าว วิธีการป้องกันโรคและ
แมลงศัตรูข้าวแก่เกษตรกรในพื้นที่ หมู๋ที่ 1 2 ตำบลบ้านดง
อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ระบบรายงานประจำเดือน
ที่ว่าการอำเภอแม่าเมาะ
พัฒนาชุมชนอำเภอแม่เมาะ